Hristiyanlık İçinde Ayrışmalar (Katolik, Protestan,  Anglikan, Metodist İnanç)

Hristiyanlık İçinde Ayrışmalar (Katolik, Protestan, Anglikan, Metodist İnanç)

Hristiyanlık İçinde Ayrışmalar.

Tüm Hristiyanlar genel anlamda İsa Mesih’in öğretilerini takip ettiklerini savunurlar. Fakat Katolikler, Metodistler ve Protestanlar ortak temel prensiplere sahip olsalar da, her Hristiyanlık mezhebinin kendine has inancı vardır. Hristiyanlık son iki bin yılda çok sayıda değişiklik ve gelişme yaşamıştır. 16. yüzyılda, Protestan Reformu adlı dini bir ayaklanma Avrupa’yı bölmüş, Martin Luther ve diğer reformcular Katolik Kilisesi’nin gücüne ve otoritesine meydan okumuşlardır. Kutsal Kitabın yalnız Latince değil, Avrupa’da ki dillerde yayınlanmasını ve yayılmasını istediler. Ayrıca, Katolik Kilisesi’ndeki para karşılığı günahlardan temizlenme  uygulamalarına da itiraz ettiler. Bu olay Reformist ve Metodistler de dahil olmak üzere birçok Protestan Hristiyan mezhebin oluşmasına yol açtı.

Tüm dünya dinleri arasında, Hristiyanlık iki milyardan fazla inanan ile en popüler olan inançtır. Hristiyan dininin merkezinde ve bütün Hristiyanların paylaştığı ortak inanç, insanlığın günahtan kurtarılması için fedakarlık eden Tanrı’nın oğlu İsa Mesih’e olan inançtır. Hristiyanlıktaki en önemli kavramlar arasında Mesih’in ölümü ve Diriliş olarak adlandırılan ölümden diriliş vardır. Hristiyanlık, tek tanrılı bir din olmasına rağmen, Hristiyanlar, Tanrı’nın Kutsal Üçlü olarak bilinen üç doğası olduğuna inanmaktadır: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Tüm Hristiyanlar için kutsal olan metin, Eski ve Yeni Ahit’ten oluşan Kutsal Kitaptır.

Katolikler için, Tanrı ve kilise birbirinden ayrılamaz. Kilise manevi otoriteye sahiptir. Çünkü kilise Tanrı’nın ve Mesih’in müjdesi olarak her zaman vardır. Mesih’e ibadet etmenin yanı sıra, Katolikler ayrıca Bakire Meryem’i ve bir çok azizi selamlarlar. Katolikler için, Eucharist cemaatin ekmeğini ve şarabını Mesih’in gerçek bedenine ve kanına dönüştürür. Bu inancı Protestanlar ret etmektedir ve buna Protestan çok yönlülük denmektedir. Katolik Kilisesi’nde rahipler kutsal işleri yapar ve uygularlar. Katolik din adamları ve rahibeler de dahil olmak üzere dini düzenin üyeleri evli olamazlar ve bekarlığa yemin etmelidirler.

Protestan İnançları arasında da farklılıklar ortaya çıkmıştır. 1500’lerin Protestan Reformu, üç ana Protestan oluşumunu başlattı: Lutheranism, Calvinism (veya Reform geleneği) ve İngiliz (veya Anglikan) geleneği. Reformdan bu yana Protestanlar, Kutsal Ruh’a tek manevi otoriter olarak inanmaktadırlar. Protestanlar aynı zamanda bireyin Tanrı ile ilişkisini de vurgular. Katoliklerin aksine, Protestanlar, din adamlarının bekar olmalarına izin verilmediğine inanmaktadır. Bu temel inançlara ek olarak, her Protestan mezhebinin kendi görüş ve öğretileri vardır.

Metodist İnançlar

Metodist inanç, kökeni 18. yüzyıl İngiltere’sine kadar giden Protestan bir Hristiyan mezhebidir. Anglikan din adamlarının bir üyesi olan John Wesley’in öğretilerine dayanmaktadır. Amerikan Metodistleri kendi kiliselerini kurdukları zaman, Wesley onlara bir ayin ve 24 din maddesi içeren ana inanç beyanı verdi. İngiltere Kilisesi’nin benzer ilkelerine dayanarak, şu anda Kuzey Amerika’da Metodist inanç ilkeleri olarak hizmet eden 25 Din Maddesi bulunmaktadır. Metodistler, inançlarını eyleme geçirmeye, iyi işler yapmaya ve kötü eylemlerden kaçınmaya, böylece erdemli bir yaşam sürdürmeye inanır. Bütün Hristiyanların cemaati paylaşması gerektiğine ve kilisenin, uygun gördüğü şekilde yaşamak gerektiğine inanmaktadırlar.

 

Yorum yapın