İsa Mesih Yahudiliği Değiştirmeye Çalıştı Mı?

İsa Mesih Yahudiliği Değiştirmeye Çalıştı Mı?

Son iki yüzyıl boyunca, ilahiyatçılar ve tarihçiler, İsa’nın Yahudiliği yeni bir dine dönüştürmeyi amaçlayıp amaçlamadıklarını tartışmışlardır. Çağdaş İncil tarihçileri, İsa’nın dindar bir Yahudi olduğuna ve kendisine ibadet edilen yeni dinin ölümünden yıllar sonra takipçileri tarafından yaratıldığına inanıyor.

“Tarihsel İsa” nın Ortaya Çıkışı

18. yüzyıldan itibaren, Aydınlanma’nın rasyonel sorgulama ruhu, İsa’nın Tanrısallığını da sorgulamaya başladı. Yeni bir terim gelişti: “tarihi İsa”.
Hristiyanların ibadet ettiği figür, insana görünüş açısından benzerlik taşıyan “inanç İsa” haline geldi. Tarihsel İsa ilahi ya da tüm insanlığın kurtarıcısı değildi. Bir vaiz, bir öğretmen hatta politik bir devrimciydi. Bununla birlikte tarihçiler, İsa’nın Yahudiliği konusunda hemfikirdiler. 20. yüzyıl tarihçileri Hristiyanlığın erken dönemlerini Yahudiliğin içindeki bir hareket olarak görmeye başlamışlardır.

İsa’nın zamanında Yahudilik

İlk yüzyılın başlarında Yahudilik, İsrail’deki sayısız küçük tarikat arasında değişim gösteriyordu. Ölü Deniz Parşömenlerini yazdığına inanılan Esseni’ler, toplumun geri kalanıyla mümkün olduğu kadar az etkileşime girerek, ruhsal ve fiziksel saflığın en yüksek Yahudi inancı olduğuna inanıyordu. Zealotlar, İsrail’deki Roma işgalcilerini devirmenin tüm Yahudilerin dini görevi olduğuna inanan siyasi radikallerdi. İncil’de, İsa hem yazılı hem de sözlü Tevrat’ın kesin yorumunu vurgulayan Ferisiler için çok eleştireldir. İsa muhtemelen Yahudiliği değiştirmeyi düşünmese de, Ferisiler tarikatını değiştirmek istedi. Yahudi Hristiyanlığının Erken zamanlarında İncil’de İsa. sadece Yahudilere vaaz verir. Ölümünden sonra, takipçilerinden bazıları, ayrılan liderlerinin öğretilerinin etrafında yeni bir mezhep kurdu. Bu yeni tarikat tamamen Yahudiydi. Üyeler, Tevrat yasalarını ve Tapınağın ritüellerini takip etti. Birkaç yıl sonra, İsa mezhebi Yahudi olmayanları kabul etmeye başladı. İlk başta, bu yeni üyelerin Yahudi yasasını kabul etmesi gerekiyordu. Bununla birlikte, İsa’nın yaşamından kısa bir süre sonra ortaya çıkan Paul adında bir misyoner, Ortadoğu’da dolaşarak, İsa hareketine yeni üyeler kattı Yahudi olmasına rağmen, Yahudi olmayanların tüm Yahudi yasalarına sıkı bir şekilde uymaları gereğine karşı çıktı.

İsa, Museviliğe Gerçekten İnandı mı?

Tarihçiler söylüyorlar ki, İsa muhtemelen kıyamet haberini veren öğretmendi. “Tarihsel İsa: Şaşkınlar İçin Bir Rehber” yazarı olan Helen K. Bond’a göre, İsa, ateşli bir kıyamet peygamberi olan akıl hocası Vaftizci Yahya’nın öğretilerini kabul etti. İsa öldüğünde, takipçilerinden bazılarının bütün Yahudilerin tövbe etmeleri gerektiğini söyledi. Yahudi İsa hareketinin başlangıcı buydu. Ancak hareket Yahudi olmayanları özümsemeye başladıktan sonra, İsa’nın Yahudiliği hafızadan kayboldu ve inanç İsa doğdu.

Yorum yapın