İsa Mesih’in Öğretisi ve Modern Hristiyanlık

İsa Mesih’in Öğretisi ve Modern Hristiyanlık

İsa Mesih’in Öğretisi Nedir?

Not: Bu makale İlahiyatçılar, sosyal bilimciler ve politikacılar tarafından dile getirilip yayınlanan derlemelerden oluşmaktadır. Hiçbir din veya Hristiyan mezheple bağlantısı yoktur. Bu makaleye karşı Katolik, Ortodoks ve Protestan karşı tezlerini de paylaşacağız.

“Onlar Mesihlerine çok çok benzemiyorlar” Mahatma Gandhi bir zamanlar modern Hristiyanları bu şekilde yorumladı. İlahiyatçılar, sosyal bilimciler ve politikacılar, İsa’nın öğretileri ile modern Hristiyanlık haline gelen gelenekler arasındaki uyuşmazlıkları gözlemlediler ve bu farklılıklar, Hristiyan toplumunda birçokları arasında kültürel bölünmeye neden oldu. Birçok bilim adamı Tarsuslu Pavlus’un Yeni Ahit’te yazdığı bölümlerin modern Hristiyanlığın çoğunun temelini oluşturduğunu ve bu yazıların genellikle İsa’nın değerlerinden ve öğretilerinden farklı olduğu belirtmektedir.

Kurtuluş Yolu – İsa Mesih

Modern Hristiyanlık, kurtuluşun yalnızca imanla mümkün olduğunu öğretir. Mesela, Efesliler 2: 8-9’da, Pavlus şöyle der,

” 8 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. 9 Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.”

Ancak, Matta 7: 21’de, İsa, kurtuluş için insanlara sevgi, sadakat ve şefkat gösteren inançlı ve iyilik dolu bir yaşamın gerekli olduğunu söyler.

“Bana, ‘Ya Rab, ya Rab!’ diye seslenen herkes Göklerin Egemenliği’ne girmeyecek. Ancak göklerdeki Babam’ın isteğini yerine getiren girecektir.”“O gün birçokları bana diyecek ki, ‘Ya Rab, ya Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?’ ( 23 O zaman ben de onlara açıkça, ‘Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar!’ diyeceğim.”

Hristiyanlıkta Kurumsallaşmalar ve Diğer Uygulamalar

Çoğu İlahiyatçılara göre özellikle kurumsal otorite ile ilgili birçok modern Hristiyan pratiği, İsa’nın öğretilerini tam olarak yansıtamamaktadır. Bu uygulamalar arasında kilisede özel kıyafetler giymek, üst rütbeler, dekanlar ve papazlar bulunmaktadır. Bunlar ayrılığı ve hiyerarşiyi zorlayan geleneklerdir. Ayrıca, İsa dini kurumları eleştirmektedir:

 “Kimse sizi ‘Rabbî’ diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. 9 Yeryüzünde kimseye ‘Baba’ demeyin. Çünkü tek Babanız var, O da göksel Baba’dır. 10 Kimse sizi ‘Önder’ diye çağırmasın. Çünkü tek önderiniz var, O da Mesih’tir. 11 Aranızda en üstün olan, ötekilerin hizmetkârı olsun. 12 Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir..” (Matta 23 )

Ancak Paul, bir kurumsal otoriteye saygı duyulmasını vurguladı. Örneğin, Romalılar 13 de Paul şöyle diyor:

“Herkes, baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı’dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. ” Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır.”

Kutsal Üçlü – Kutsal Üçleme – Üçlü Birlik

İsa’nın öğretilerinden farklı olan modern Hristiyanlığın bir başka inancı da Kutsal Üçlü – Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tur. İsa sıklıkla tek bir Tanrı’nın varlığına vurgu yapar. Bir örnekte, Markos 12: 28-29,

” Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa’nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp O’na, “Buyrukların en önemlisi hangisidir?” diye sordu.
29 İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir. 30 Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.’ 31 İkincisi de şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.”

İsa bu sözlerle cevap vermiştir.

Öte yandan, Pavlus, bilginlerin teorilerini çoğunlukla politik nedenlerden dolayı derleyerek, Kutsal Üçlü fikrini başlattı.

Yahudiliği bırakıp Hristiyan olan Paul, birçok tanrıya ibadet eden paganlara vaaz etme çabalarınında bulunuyordu. Bu nedenle, Kutsal Üçleme’nin yaratılmasının, bazıları tarafından daha geniş bir izleyici kitlesi elde etmek için Paul tarafından kültürel bir adaptasyon olduğuna inanılmaktadır. Bugün Kutsal Üçlü fikri, hiçbir zaman İsa tarafından öğretilmemiş olmasına rağmen, modern Hristiyanlar tarafından geniş çapta kabul görmüştür.

Misyoner Çabaları

Eski Hristiyanlar ve günümüzde ki bazı Hristiyan mezhepler ve Yahudi mezhepler, İsa’nın amacının Yahudilerinin peygamberliğini yerine getirmek olduğuna inanmakta.

Mesela Matta 15: 24-26’dan itibaren

 

“ 24 İsa, “Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim” diye yanıtladı.
(25 Kadın ise yaklaşıp, “Ya Rab, bana yardım et!” diyerek O’nun önünde yere kapandı.
26 İsa ona, “Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir” dedi.

Ve Matta 10: 5-6:

” 5 İsa Onikiler’i şu buyrukla halkın arasına gönderdi: “Öteki ulusların arasına girmeyin. Samiriyeliler’in kentlerine de uğramayın.  6 Bunun yerine, İsrail halkının yitik koyunlarına gidin. ”

Markos 16: 9-20’de, İsa’nın “… Tüm dünyaya git ve müjdeyi vaaz et” demesiyle yazılmış olmasına rağmen, alimler bu satırların kanıtlarını orijinalinde bulamamışlardır..

Bununla birlikte, bu pasajlar ve Paul tarafından yazılmış diğerleri tarafından desteklenen modern Hristiyanlık, İsa’nın insanlık günahlarını affetmek için feda edildiği fikrini yayarak, Hristiyanlığı tüm dünyaya yaymanın Tanrı’nın iradesinin  Misyonu olduğunu öğretir.

Yorum yapın